BLV Trung Quốc e ngại sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

BLV Trung Quốc e ngại sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Vị bình luận viên nổi tiếng của Trung Quốc đã có một số nhận xét v